Одитиране на фирми

LVS Consult предлага услуги в областта както на вътрешния така и на независимия одит. Нашите експерти ще предложат решения съобразно спецификите на вашите фирми и дружества.

Независим одит
На независим финансов одит от регистрирани одитори, подлежат годишните финансови отчети на акционерните и командитните дружества, предприятията по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, кредитните, застрахователни и инвестиционни предприятия, юридическите лица с нестопанска цел и други.

Вътрешен одит
Нашите експерти могат да предложат и вътрешния одит за вашата фирма. Най-често това е необходимо за оптимизация на администрирането и бизнес процесите и за подобряване на финансовите резултати.
Екипът ни ще навлезе в спецификите и детайлите на вашата организация, за да предложи консултиране и оценка на системите за финансов контрол, риска, данъчното и бизнес планиране. Можем да предложи стратегии за намаляване на риска и да разработи планове за тяхното изпълнение.