Счетоводни услуги

LVS Consult предлага пълен набор от счетоводни услуги. Можете да разчитате на нас за цялостно абонаментно обслужване и за специализирани консултации.

Нашите експерти ще изготвят за вас периодични отчети за дейността на фирмата на български и английски език, ще изработят необходимите счетоводни регистри и ще се ангажират с цялостния процес. Можете да използвате услугите ни и за представителство пред органите на данъчната администрация. LVS Consult осигурява и конфиденциалност на услугите за всички свои клиенти.

Услуги, които предлагаме на фирмите и организациите са:
• Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
• Ежедневен счетоводен контрол
• Мониторинг на фирмените покупки и продажби
• Мониторинг на паричните потоци
• Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети
• Регистрация по ЗДДС
• Изготвяне и подаване на декларации
• Водене на ревизии
• Представителство
• Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
• Откриване на разплащателни банкови сметки
• Електронен мониторинг на паричните потоци
• Електронно банкиране
• Изготвяне и представяне на Годишни финансови отчети
• Национални счетоводни стандарти и Международни счетоводни стандарти
• Изготвяне и представяне на данъчни декларации
• Представителство пред компетентните органи при ревизии и проверки
• Документи за командировка в страната и чужбина.
 

Персонал и администриране

Нашия екип извършва услуги свързани с администрирането на персонала, изчисляването на заплати, осигуровки и данъци и изготвянето на платежни нареждания. Експертите ни ще предложат пакет от услуги съобразно нуждите на вашата фирма и спецификите на бизнеса ви.
Някои от услугите, които предлагаме са:
• Изготвяне на документи за постъпване и напускане на работа
• Информиране на работодателя за настъпилите законодателни промени
• Консултации
• Администриране на служителите
• Изготвяне на ведомост за заплати, трудови договори, хонорари
• Калкулации на осигуровки и данъци
• Деклариране пред НАП
• Администриране на отпуски и болнични листи
• Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари.